Privacyverklaring
Privacyverklaring


PRIVACY POLICY 


 


FeelGoodClub AeroFitt hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. FeelGoodClub AeroFitt houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder
geval:


-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming
met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens
zijn beschreven in dit Privacy policy;


-        De verwerking van uw persoonsgegevens beperken
tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt;


-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij
deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;


-        Passende technische en organisatorische
maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is;


-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere
partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze
zijn verstrekt;


-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw
persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


 


Als FeelGoodClub AeroFitt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of
in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen,
kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.


 


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


Persoonsgegevens van leden worden door FeelGoodClub AeroFitt verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


-          Administratieve doeleinden;


-          Communicatie over de opdracht en/of
uitnodigingen;


-          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een
opdracht.


-          Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.


 


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


-          De overeengekomen opdracht, schriftelijke/digitale
aanmelding lidmaatschap;


 


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FeelGoodClub AeroFitt de
volgende persoonsgegevens van u vragen:


-          Voornaam en achternaam;


-          Adresgegevens;


-          Geslacht;


-          Geboortedatum


-          Telefoonnummer;


-          E-mailadres;


-          Betalingsgegevens


-          Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische
gegevens);


-          Informatie met betrekking
tot uw lidmaatschap;


-          Naam werkgever mits u via
uw werkgever bent aangemeld


 


Verwerking van bijzondere persoonsgegevens


FeelGoodClub AeroFitt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de
dienstverlening:


-          gegevens over gezondheid


-          gegevens over gewicht


-          gegevens over trainingsdoelen


-          gegevens via wearables


FeelGoodClub AeroFitt gaat extra zorgvuldig om met deze
persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen
FeelGoodClub AeroFitt verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van
hun werkzaamheden nodig hebben.


 


VERSTREKKING AAN DERDEN


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


-          Het verzorgen van de internetomgeving;


-          Het verzorgen van de (financiële) administratie;


-          Het verzorgen van nieuwsbrieven en
uitnodigingen;


-          Het verzorgen van een persoonlijk
trainingsprogramma


 


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we
geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens
niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen
wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
schriftelijk toestemming voor geeft.


 


Binnen de EU


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn
buiten de EU.


 


Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen
(personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is
gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


 


Bewaartermijn


Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap. Twee maanden na uitschrijving worden persoonsgegevens voor medewerkers onzichtbaar.


 


Beveiliging


FeelGoodClub AeroFitt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FeelGoodClub AeroFitt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FeelGoodClub AeroFitt verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met FeelGoodClub AeroFitt op
.


 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


FeelGoodClub AeroFitt gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 


Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te
identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met
het gebruik van cookies.


 


Rechten omtrent uw gegevens 


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of
door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan
een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


 


Klachten of
vragen


Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw
persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.


 


Vragen


Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of
opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


 


Wijzigingen


FeelGoodClub AeroFitt heeft het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen.


 


Functionaris
Gegevensbescherming


FeelGoodClub AeroFitt heeft Anouk Knufing aangewezen als functionaris
gegevensbescherming. Zij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:


 


Contactgegevens


Anouk Knufing
FeelGoodClub AeroFitt
Tel: 0575-465001
Anouk@aerofitt.nl